..ประกาศ..

ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง..มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง..การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. นั้น
อบต.กำแมด ขอประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี ได้ที่ http://www.kummad-local.net/new/new.php
2. แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน เสนอแนะ ทุกเรื่อง..ได้ที่ http://www.kummad-local.net/wb_people/webboard.php
3. ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้ที่ http://www.kummad-local.net/pussadu/pussadu.php
4. คู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางของ อปท. ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ รายละเอียด.
***หมายเหตุ : เนื่องจาก พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาพหรือข้อความใดที่ได้เผยแพร่ในเวปไซต์นี้ อบต.กำแมด มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร หรือกิจกรรมทางราชการเท่านั้น หาได้แสวงหาผลประโยชนหรือเพื่อการอื่นแต่อย่างใด ..ถ้าพบเห็นหรือสงสัย ให้แจ้งผู้ดูแลระบบทราบทันที...
>>>>>>>>>>>>>